• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Subsidie Flexwoningen Noord-Brabant

Bron: Provincie Noord-Brabant
Foto: Go Tiny Live Free

Woningbouwcoöperaties en particuliere initiatiefnemers voor kleinschalige projecten in Brabant kunnen gebruik maken van de regeling Flexwoningen Noord-Brabant. De provincie Noord-Brabant stelt hiervoor in 2021 € 250.000 van het Rijk beschikbaar.

Duurzame bouwconcepten
Flexwoningen kunnen een tijdelijke en flexibele oplossing zijn om de woningbehoefte op te vangen. Het gaat hier om tijdelijk wonen in bestaande gebouwen of nieuwe huizen op braakliggende terreinen. Kenmerkend is dat het vaak om kleinere woningen gaat en dat er vaak gebruik wordt gemaakt van duurzame bouwconcepten en modulair bouwen. Deze vorm van wonen is vooral geschikt voor mensen die op korte termijn een (tijdelijke) woning nodig hebben. Maar ook voor een groeiende groep mensen die zelf meer regie wil hebben op wonen en leven. Flexwoningen kunnen op korte termijn bijdragen aan het verlagen van de druk op de woningmarkt in Brabant.

Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen verwacht met een bedrag van € 10.000 per aanvrager zo’n 25 projecten met circa 625 woningen te kunnen ondersteunen. De voorbereidingskosten van een project kunnen hiermee worden gefinancierd. Dit jaar is in Brabant behoefte aan zo’n 1.500 flexwoningen. Met de regeling wil de provincie anderen stimuleren en inspireren om in te spelen op de vraag naar flexwoningen.

Subsidie aanvragen
Belangstellenden kunnen de subsidie Flexwoningen Noord-Brabant aanvragen. De regeling is op 12 januari 2021 opengesteld. De eerste tranche met € 125.000 loopt tot en met 27 mei 2021 of totdat het subsidieplafond is bereikt. Mede op basis van volgorde van binnenkomst wordt bepaald of de aanvraag wordt goedgekeurd en een subsidiebedrag wordt toegekend.

Wonen in Brabant
De regeling draagt bij aan de uitvoering van het Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw en de Brabantse Agenda Wonen en sluit aan op de ambitie om nieuwe woonvormen een vast onderdeel van toekomstige bouwplannen te laten zijn. Dat is nodig om in te spelen op de veranderende woonwensen en -stijlen van Brabanders. Mede door de toenemende vergrijzing zal het aantal eenpersoonshuishoudens verder toenemen.

Tot 2030 moeten in Brabant 120.000 woningen worden gebouwd om aan de vraag te kunnen voldoen. De afgelopen jaren zijn er jaarlijks circa 12.000 woningen gerealiseerd. Dat bouwtempo moet de komende jaren worden vastgehouden en waar mogelijk worden versneld.

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet