• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Brabants netwerk Wonen-Zorg-Welzijn stuurt manifest naar nieuwe gemeenteraadsleden

Brabants netwerk Wonen-Zorg-Welzijn stuurt manifest naar nieuwe gemeenteraadsleden

De provincie Noord-Brabant heeft als partner in het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn samen met de partners een manifest opgesteld. Deze is verzonden naar alle nieuwe gemeenteraadsleden van Brabant. Het netwerk roept gemeenten op om de urgentie van de opgave ‘wonen-zorg-welzijn voor senioren’ een plaats te geven in de woningbouwprogrammering. Omdat de vergrijzing tot 2040 sterk toeneemt, zowel in leeftijd worden we ouder als het aantal ouderen groeit, moet er nu actief en concreet op de woningbehoefte voor senioren worden ingespeeld. 

Het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn bestaat uit een grote diversiteit aan partners. Van banken, gemeenten, zorgorganisaties tot verzekeraars. Het vormt een brede en sterke afspiegeling van de maatschappij. Het netwerk vraagt gemeenten om in de bestuursakkoorden en in de referentiekaders van de raad de urgentie van de opgave goed op te nemen en te borgen. Vertaald in concrete kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen en ambities en een programmatische uitwerking. Zo wordt het woningaanbod voor senioren verrijkt, én ontstaat ruimte en beweging voor andere groepen op de vastzittende woningmarkt. Opdat het voor senioren nu en in 2040 goed wonen is, in een goede balans en samenhang tussen wonen, zorg en welzijn.

Uit woonzorganalyses en woonzorgvisies van gemeenten volgt een programmatische uitwerking. En deze wordt ook weer vertaald naar visies die daaraan zijn gerelateerd zoals woonvisies, zorg-, welzijns- en gebieds- en leefbaarheidsvisies en het gemeentelijk grondbeleid. Voorbeelden van de uitwerking zijn andere woonvormen, versterking van de informele netwerkstructuur, wijk- en dorpsaccommodaties voor zorg en welzijn, inzet van ondersteunende technologie en oplossing van mobiliteitsvraagstukken. Waarbij langer thuis wonen en zelfredzaamheid uitgangspunt zijn. Ook om de zorg betaalbaar te houden. En omdat groei van het zorgpersoneel niet realistisch is.

Gemeenten moeten hierin de regierol oppakken. Daarbij krijgen ze steun van de vele ketenpartners, zoals de provincie. Maar ook door (aankomende) senioren en seniorenorganisaties in de gemeenten zelf.

Het Brabantse netwerk Wonen-Zorg-Welzijn nodigt alle gemeenten in Brabant uit om aan te haken bij het Brabants Netwerk Wonen-Zorg- Welzijn. En mee te bouwen aan een actiegerichte agenda zodat er ook resultaten geboekt gaan worden. En die ervoor zorgt dat er van deze succeservaringen een olievlekwerking uit kan gaan.

Een ondersteunde actie vanuit de provincie Noord-Brabant, gericht op resultaat, is de introductie van de WoonZorgwijzer. Het instrument is vanaf 20 mei 2022 gratis beschikbaar. De WoonZorgwijzer brengt op een laag schaalniveau in beeld (letterlijk: in kaart) hoeveel personen bepaalde aandoeningen hebben en tot welke beperkingen deze mogelijk leiden in het dagelijks leven. En hoe dat zich in de toekomst ontwikkelt. De wijzer is een bruikbaar hulpmiddel bij het opstellen van een lokale of regionale woonzorganalyse. Het leggen van een basis om te komen tot een woonzorgvisie, en samenwerkings- en uitvoeringsafspraken tussen alle betrokkenen.

Bekijk het manifest via onderstaande button.

 

Manifest Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn

 

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet