Doelstellingen

De vereniging kleine kernen noord-brabant stelt zich ten doel de belangen van de kleine dorpen en het platteland in Noord-Brabant in de ruimste zin van het woord te behartigen teneinde de leefbaarheid te behouden en zo mogelijk te verbeteren.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

• het doen verzamelen en bestuderen van gegevens over de problemen van de kleine dorpen en het platteland

• het actief (doen) zoeken naar oplossingen voor de problemen

• het bevorderen van de uitwisseling van ervaringen van dorpsraden

• het in overleg treden met bevoegde autoriteiten

• het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden en (particuliere) organisaties

• het (doen) uitvoeren van projecten in het belang van leefbaarheid

• de leden te informeren;

• beginnende dorpsraden te ondersteunen en bestaande dorpsraden te adviseren;

• de oprichting van dorpsraden in Brabant te stimuleren;

• de deskundigheid van de dorpsraden te vergroten;

Op basis van deze doelstellingen wil de vereniging de komende jaren de volgende activiteiten uitvoeren:

Op projectbasis, onder andere:

• een onderzoek naar de ontwikkelingen op de woningmarkt in dorpen

• het organiseren van een reactie op het ontwerpstreekplan

• aandacht organiseren voor de vitalisering van het platteland

• medewerking verlenen aan de Brabantse Dorpendag

Structurele activiteiten:

• ondersteuning van startende dorpsraden

• ondersteuning en advisering van dorpsraden in het algemeen

• incidentele organisatie van informatieve bijeenkomsten

• invulling van de informatiefunctie door bijvoorbeeld een telefonisch spreekuur, lezingen en dergelijke

U kunt alles lezen over onze doelstellingen in de statuten van onze vereniging.

Als u HIER klikt kunt u de statuten downloaden.