Activiteiten

De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant wil een bijdrage leveren aan de volgende punten:

  • samen met de leden zoeken naar een identiteit van de dorpen die past in deze tijd, w.o. speciale aandacht voor de opzet van multifunctionele accommodaties.
  • de leden bevragen op de terugloop van vrijwilligers en de consequenties daarvan voor hun dorpsraad/kleine kern (sociale cohesie).
  • stimuleren van de ontwikkeling van idop’s (integrale dorpsontwikkelings-plannen) in alle reconstructiegebieden en het vitaliseringsgebied West-Brabant in samenwerking met de streekmanagers en reconstructiecommissies.
  • ondersteuning van de leden bij de organisatie van verkiezingsbijeenkomsten (gemeenteraadverkiezingen) en ondersteuning bij het maken van afspraken met nieuwe colleges/raadsleden.
  • kennisuitwisseling richting leden op velerlei terreinen, met name op het terrein van economische activiteiten (nieuwe economische dragers) en idop-ontwikkeling.
  • ondersteuning van de vkk-afgevaardigden die zitting hebben in de Sociaal-Economische Platforms.
  • het stimuleren van de opzet van de dorpscoöperatie in Brabant in diverse vormen (zorgcoöperatie, winkelcoöperatie en dergelijke).
  • het volgen van het zorgaanbod op het Brabantse platteland (zie WMO-ontwikkeling).
  • het reguliere contact met Provinciale en Gedeputeerde Staten.
  • het meer dan voorheen leveren van een bijdrage aan provinciale commissies.

Bovenstaande punten zijn maar een greep uit het steeds meer uitdijende takenpakket van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant.